Dekanlık

Dekan

Prof. Dr. Refet KARADAĞ
Makine Mühendisliği Bölümü
Dekan 
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /4500
E-posta: refetkaradag@adiyaman.edu.tr

Dekan Yardımcıları

Doç. Dr. İsmail BOZKURT
Makine Mühendisliği Bölümü
Dekan Yardımcısı
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 / 4791 - 4714
E-posta: ibozkurt@adiyaman.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Miraç Uçkun
Gıda Mühendisliği Bölümü
Dekan Yardımcısı
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 / 4780 - 4742
E-posta: m.uckun@adiyaman.edu.tr

Dekan ve yardımcılarına e-posta göndermek için lütfen tıklayınız.

Dekanlık

Dekan ve Dekan Yardımcıları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca tanımlanmış görevler olup Kanuna göre;

Dekan:

Madde 16

a. (Değişik: 14/4/1982 - 2653/2 md.) Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.

Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. (Ek: 2/1/1990 - KHK - 398/2 md.; Değiştirilerek Kabul: 7/3/1990 - 3614/2 md.) Ancak merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde,gerekli hallerde açıköğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir.

Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır.

Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

b. Görev, yetki ve sorumlulukları:

(1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

(2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,

(3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,

(4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

(5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

 


Güncelleme tarihi: 13/03/2018
Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler son olarak yukarıda belirtilen tarihte güncellenmiştir. Bu sebeple, bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.